,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*.                                                                 
               ,#@@@@@@@@@@@@&(*(&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&/.                                                            
            ,#@@@@@@@@@&#*,.           ./&@@@@@@@@@@@@@/                                                 .%@@@@@@@@@@&,  
          *@@@@@@@@#.                   ,&@@@@@@@@@@@/                                            .#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@,
        ,@@@@@@@@@%                        .#@@@@@@@@@(                                         .%@@@@@@@@@@@@@,    ,@%
      (@@@@@@@@@%                           .&@@@@@@@@*                                      /@@@@@@@@@@@*         
    %@@@@@@@@@(.                               *&@@@@@@.                                   *&@@@@@@@@@@@&.          
   #@@@@@@(                                    #@@@(                                 ,@@@@@@@@@@@@@#.           
  .@@@@@.                                                                        &@@@@@@@@@@(              
                                                                            ,@@@@@@@@#                
             .@@*            /@@@@@@@@@@@@@@%/.                                         @@@(.                  
              #@@@@%/.          ..*/#%&@@@@@@@@@@@@@@#.                                                          
          &@@@@@,  .&@@@@@@@@%/,.,*,****/#&&&&&&&&&&(. .. .@@@@@@@@&                                                .*        
       /@@(  %@@@@@/   ,#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%   (@@@@@@@(                                              (@@        
       %@@@@@,  *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&#/**/@@@@@@@@@@@@@@@(  (@@@@@@.                                             %@@/  .@@@/    
         /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%(/**.    .@@@@@&,#####,@@@@@@@,  %@@@@                                         .%@@@@@@@@@@&@@@@&     
     ,%%/    (@@@@@@@@%///,         @@*#########*@@@@@@@@@&   @@@@                                       *@@@@@@@@@@@@@@@@@%  .@@@/  
     &@@@@@@@@@@@@@@&.             @@/#######,@@@@@@@@@@@@@@(  &@@%                                    *&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/  
       ,///(%%%%@@@(            .@@@&#######&@@@@@@@@@@@@@@@@( .@@%                                  *@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@/   
           *@@@#            /@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@&  *.                                 ,@@@@@@@@@@@@@@@@###,@@@@@@@@@@@%     
           @@@#            @@@@.##,&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@                                 .&@@@@@@@@@@@@@@@@@@(####@@@,        
           @@@@.           .@@@,#######*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%                                .@@@@@@@@/##.@@@@@@@@@@%###&@@,        
            (@@@(           (@@@,#######.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#                               /@@@@@@@(#####@@@@@@@@@@@(###@@@        
             @@@@@          ,@@@*########.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*                              &@@@@@@@@@&&@@@@@@@@@@@@@@/##*@@@*        
              /@@@@&         %@@###########@@@@@@@@@@@@@@###/@@,                             (@@@@@  .@@.##.@@@@@@@@@@@@##(@@@.        
               #@@@@@*       &@@.##########@@@@@@@@@@@(#####@@@(                            .@@@@@  ,@@@.###(@@@@@@@&#####@@@@(       
                 *@@@@@@      @@@.##########/@@@@@@(#######(@@@,                            #@@@%   #@@@/##############/@@@@#        
                  ,@@@@@@&     /@@@.######################@@@@@@                            .@@@%     (@@@@/#########*@@@@@@.        
                    *@@@@@@@&.   .&@@@(###############.&@@% ,&@@/                           &@@@      (@@@@@@@@@@@@@@@@@@#        
                      %@@@@@@@&    *&@@@@/,###.*%@@@@@.  @@@,                           .@@@.         .,,,,,*/(@@@@&         
                        #@@@@@@@@@%/. @@@@@@@@@&#*.   .@@@@                           (@@              %@@@#         
                          *@@@@@@@@@@@@@@@@@@*,*#%##%@@@@@@#                            #@@,          ,(&@@@@@@@.          
  sy.ke                        /#@@@@@@@@@@@@@@@@@@&(,                               *&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(           
 Est. 2023                                                                    ,(&@@@@@@@@#////*,